КУПУВАМЕ Фирми : ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения !

Тази обява е с изтекъл срок.
гр. Велико търново | Публикувана на 2017-08-21 08:36:10.
ID на обява: 576262 | Брой разглеждания: 230
КУПУВАМЕ Фирми : ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения !

Тип: Бизнес

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие !

ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !

Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :

ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !


Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .


Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .


Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !


ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба .


Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .


НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !


ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....


Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение !


Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !


гр.Велико Търново

ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания

GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов

bitak.net

Имаш нещо за продажба? Добави БЕЗПЛАТНА обява сега
Виж обяви от същата категория като "КУПУВАМЕ ФИРМИ : ООД, ЕООД, АД, ЕАД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !":
  • Счетоводни услуги / гр. Велико търново

    Извършвам счетоводни услуги на малки фирми. ТРЗ, ДДС, ВОД, ВОП, ГФО+публикуване, текущо счетеведтво. От гр. В.Търново.

  • Преводачески услуги от и на 35 езика / гр. Велико търново

    Агенция за преводи АЛИАНС ЛИНГВА, ЕООД - гр. Велико ТърновоПреводачески услуги от и на 35 езика - Превод и легализация на документи- Превод на специализирани документи в различни сфери - право, търговия, финанси, банково дело, застраховане, медицина, фарм...

Безплатно


Обява от Нове Консулт ВТ

(Регистриран на: 2017-02-18 19:27:29)Други обяви от този потребител

Последно разгледани обяви