Купуваме фирми със задължения + освобождаваме от солидарната отговорност ....

Тази обява е с изтекъл срок.
гр. Бургас | Публикувана на 2017-06-14 09:42:30.
ID на обява: 510059 | Брой разглеждания: 100
Купуваме фирми със задължения + освобождаваме от солидарната отговорност ....

Състояние: Използвано
Тип: Частна

Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !   Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие !   Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !   Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна по Обстоятелствата !   Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.   Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител , Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !   Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !   TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО   В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:   1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)   2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми   3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)   4. Изготвяне на договори   5. Консултиране на сделки   6. Сделки с търговски предприятия   7. Обжалване на административни актове   8. Обжалване на наказателни постановления   9. Обжалване на ревизионни актове   10. Ликвидация   11. Несъстоятелност   12. Обезпечаване на вземания   13. Принудително изпълнение   14. Защита срещу принудително изпълнение   15. Трудовоправни консултации   16. Представителство пред съд   17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт   18. Представителство пред контрагенти и други лица    Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !   НОВЕ КОНСУЛТ ВТ гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39   +359 884 57 80 53   +359 877 37 20 83   bitak.net bitak.net

Имаш нещо за продажба? Добави БЕЗПЛАТНА обява сега
Виж обяви от същата категория като "КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ....":
 • Преводи и легализация от "глобус" / гр. Бургас

  Център за езици "Глобус" поднася най-добрите преводачески и легализиращи услуги в цял Бургас. Превеждаме текстове и документи на всевъзможни езици - английски, френски, немски дори и индийски и узбекистански. Обърнете се към нас, за да бъдете уб...

 • Сервиз перални и битова техника - качество на добра цена ! / гр. Бургас

  РЕМОНТ на всички видове марки и модели ПЕРАЛНИ, БОЙЛЕРИ, МИКРОВЪЛНОВИ, СЪДОМИЯЛНИ, ПЕЧКИ, СУШИЛНИ и друга битова техника. <<==>> 0884412348 <<==>>   Изграждане и ремонт на ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ <<==>...

 • Превод и легализация трансуорд еоод / гр. Бургас

  Трансуорд ЕООД- превод и легализация.Екпресни преводи на документи за Бургас, региона и цялата страна. Преводи от и на английски, руски и още над 40 други езици.Агенцията има лиценз от Министерство на външните работи за направата на преводи, легализация и...

 • Получаване на заем кредит, бързо и без стрес / гр. Бургас

  Получаване на заем кредит, бързо и без стрес   Аз съм сър Jhonny Bernard BABIN, направени заеми от € 5000 до € 50000 и също така финансира проект в размер, вариращи от 50000 €100000 с годишен темп от 3 % за всяко лице или фи...

Безплатно


Обява от Нове Консулт Вт

(Регистриран на: 2017-02-18 21:34:18)Последно разгледани обяви