Курсове по Оперативно счетоводство

Тази обява е с изтекъл срок.
гр. София | Публикувана на 2018-02-19 15:03:00.
ID на обява: 587928 | Брой разглеждания: 103
Курсове по Оперативно счетоводство

Тип: Бизнес

Фирма Трейнър Консулт ЕООД - град София, предлага Курс по Оперативно счетоводство.
Стартира курс по „Оперативно счетоводство“, с продължителност 480 уч.часа. от 12 Март 2018г.
Старира нов курс по специалност „Оперативно счетоводство“, с продължителност 480 уч.часа.
Курсът е предназначен за заети лица и е съобразен с стандартното работно време на обучаемите.
По рамкова програма Д, по част от професия „Оперативен счетоводител“ – код по СППОО 344030. Ucheben_plan_OS_480
В курса по специалност „Оперативно счетоводство“ курсистите усвояват теоретически и практически знания в областта на счетоводната отчетност. Обучението се провежда по лицензирана учебна програма, отговаряща на държавните образователни изисквания.
Курсът е подходящ за:
• Всички, които работят или желаят да работят в сферата на счетоводството;
• Специалисти по стопанско управление, търговия и маркетинг, които желаят да повишат/разширят своята квалификация;
• Собственици на малки и средни фирми, които искат да получат финансови знания и грамотност, полезни при управление на бизнеса;
• Студенти по счетоводство, които имат желание да научат повече;
В резултат на обучението курсистите придобиват професионални знания и умения за:
• Нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност;
• Счетоводните операции и технологията на осъществяването им;
• Финансово-счетоводния контрол, данъчното облагане, здравното и социално осигуряване;
• Воденето на счетоводна документация, годишното счетоводно приключване; документооборота;
• Автоматизация на счетоводната дейност
Основните учебни предмети, включени в програмата, са:
• Същност и място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характерни черти на счетоводството като система за създаване на информация. Принципи на счетоводството и съдържание;
• Нормативна уредба по счетоводство. Актуален закон за счетоводството, национален сметкоплан, национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс – балансови квалификации на активите и пасивите;
• Същност и елементи на счетоводния метод. Счетоводен баланс – същност и структура. Стойностни корекции в баланса;
• Стопански операции и отражението им върху баланса. Методология на счетоводното отчитане. Първични счетоводни документи;
• Балансови изменения. Видове. Счетоводни сметки и регистри. Начини на двустранно записване на счетоводни сметки;
• Инвентарицазия на СМЗ. Видове. Документиране на резултати от процеса на инвентаризация;
• Документооборот. Видове първични и вторични счетоводни документи. Попълване на ПКО, РКО, касова книга, фактури и др;
• Работа със счетоводен софтуер Мicroinvest и Бизнес навигатор;
• Отчитане на собствен и привлечен капитал и на заемните отношения. Отчет на собствения капитал;
• Дълготрайни активи – същност и състав. Текущо и периодично отчитане. Счетоводно отчитане на операциите с дълготрайни активи;
• Амортизационна политика на предприятието. Видове амортизации. Данъчно регулиране на амортизацията;
• Краткотрайни материални активи – същност и състав. Текущо и периодично оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с краткотрайни материални активи;
• Инвентаризация на стоково-материални запаси. Видове. Документиране на резултатите от инвентаризацията. Осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията. Липси и излишъци;
• Разчети на предприятието – същност и видове. Активни и пасивни разчетни сметки. Отчитане на доставчици и клиенти. Разчети с персонала. Отчитане на разчети с бюджета. Отчитане на ДДС. Същност. Данъчни режими на облагане в рамките на ЕС и РБ. Счетоводни документи и регистри за ДДС;
• Разчети с осигурители – НОИ, Здравно осигуряване. Счетоводно отчитане. Разчетно-платежна ведомост;
• Финансови средства на предприятието – класификация и оценяване. Счетоводно отчитане на паричните средства в лева и валута;
• Отчитане на краткосрочните финансови активи – инвестиции – същност и видове. Акции и облигации. Ценни книжа. Счетоводно отчитане;
• Отчитане на плащанията между предприятията. Същност. Форми на безналични плащания. Банков веримент. Незабавно инкасо. Акредитив. Чекове. Банков контрол при плащанията;
• Отчитане на разходите. Същност, определение, класификация. Принципи на счетоводно отчитане;
• Отчитане на разходи по икономически елементи. Отчитане на разходите по функционално значение. Счетоводни сметки. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите;
• Счетоводно отчитане на финансовите и извънредни разходи. Разходи за бъдещи периоди;
• Годишен финансов отчет;
• ТРЗ и социално осигуряване – решаване на практически каузи в областта на регистрацията на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда; обработка и подаване на болнични в НОИ; прилагане на приложиво законодателство за командироване на лица в държави членки на ЕС и ЕИО, както и по международни договори, чиято страна е Република България; подаване на декларация 1 и 6 в НАП; попълване на УП 1, УП 2 и УП 3; други актуални проблеми в областта на социалното осигуряване;

 Начало на курса: 12 Март 2018г.
 Място на провеждане: Зала за обучение на адрес гр.София, ул.“Опълченска“ №112А
 Продължителност: 480 учебни часа /приблизително 12 месеца/
 Натовареност: 3 дни по 3 уч.часа седмично, след 18:30 ч.
 Изисквания към кандидатите: Навършени 18 г., завършено средно образование.
На обучаемите ще бъде предоставена възможността, всички преподавани теми да бъдат реално приложени в практиката, по конкретни казуси в счетоводната къща към „Трейнър консулт“ ЕООД, посредством въвеждане на контировки с реални операции в Микроинвест и Бизнес навигатор !
Издаване на Удостоверение за професионално обучение, по част от професия 344030 Оперативен счетоводител.
Курсът се провежда в дневна присъствена форма, в делнични дни , като за производствената практика се допускат и занимания в Събота или Неделя.

Имаш нещо за продажба? Добави БЕЗПЛАТНА обява сега
Виж обяви от същата категория като "КУРСОВЕ ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО":
 • Курс за туристически агент / гр. София

  Инвестирайте в себе си и вашето образование!! Мартилен ФМ предлага онлайн индивидуален курс за придобиване на професионална квалификация - Организатор на туристическа агентска дейност. При успешно завършен курс получавате диплома за завършена III-та степе...

 • Квалификационни курсове, дистанционно обучение / гр. София

  Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:   ·         „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете...

 • Курс за “заварчици“ / гр. София

  В ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД провеждаме реално обучение за правоспособност по ЗАВАРЯВАНЕ , процес на заваряване - РЕДЗ, МИГ/МАГ, ВИГ, ГКЗ. На всички успешно приключили обучението, издаваме легитимни  Удостоверение за професионално обучение и ...

 • Курс за “машинисти на кранове“ / гр. София

  В ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД провеждаме Курсове за правоспособност по управление на мостови и козлови кранове. На преминалите обучението издаваме Свидетелство за правоспособност за работа с мостови и козлови кран II степен за кранове с товароподемност...

Безплатно


Обява от Трейнър консулт

(Регистриран на: 2017-09-15 09:43:09)